Årsmöte 2018-03-06 på Landhskonditori.

Närvarande 19 st.

1. Mötet öppnades av Joakim Blomberg.
2. Mötet var utlyst i behörig ordning.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Joakim Blomberg valdes som ordförande för mötet.
5. Pierre Söderqvist valdes som sekreterare för mötet.
6. Reine Blixt och Stefan Persson valdes till justermän tillika rösträknare.
7. Joakim Blomberg läste upp verksamhetsberättelsen. Den godkändes.
8. Thomas Magnusson läste upp revisionsberättelsen.
Revisorerna fann räkneskaperna i god ordning och medgav styrelsen ansvarsfrihet.
Thomas redovisade även ekonomin. Mullsjö sfk har 102719 kr på kontot.
Han gick igenom de tre största inkomsterna och utgifterna.
Detta godkändes.
9. Styrelsen medgavs ansvarsfrihet.
10. Joakim Blomberg valdes till ordförande på 1 år.
11. Sören Johansson, Bo Blomberg och Stefan Persson valdes till styrelseledamöter på 2 år.
12. Reine Blixt och Anders From valdes till styrelsesuppleanter på 1 år.
13. Som firmatecknare valdes ordförande Joakim Blomberg och kassör Thomas Magnusson
14: Mats Olell och Karl-Evert Svensson valdes till revisorer på 1 år.
15. Kaj Öhman valdes till revisorsuppleant på 1 år.
16. Dan Josefsson, Sven-Evald From och Gösta Magnusson valdes som valberedning på 1 år.
17. Fika.
18. Medlemsavgiften för 2019, oförändrad 150 kr seniorer och 75 kr juniorer.
19. Kortpriser för Mullsjön och Trollsjön 2019 oförändrade, Dagskort 40 kr,
Årskort 150 kr, årskort för medlemmar 50 kr och Trollsjökortet 80 kr.
20. Uthyrningspriser för klubbens båtar för 2019 oförändrad, 20 kr för 3 timmar och 100 kr dygn.
21. Kostnad för båtplats vid klubbens bryggor för 2019, oförändrad. 250 kr.
22. Övriga frågor:
-Ändring av årskorten i Mullsjön? Från som idag kalenderår till datumkort.
Detta godkänt och träder i kraft 2019.
-Göra en abborretävling? Vem som helst kan dra igång någon aktivitet,
Förankra med styrelsen och tala om hur, datum mm.
-Ismete/angeltävling. Samma som ovan.
-Ifiske för Trollsjön? Ej smidigt då det lätt går att köpa kort utan att vara medlem.
Då blir det svårt att kontrollera. Men vijobbar vidare med Ifiske om detta.
23. Mötet avslutat av Joakim Blomberg.

Vid anteckningarna: Pierre Söderqvist
• Mullsjö sfk Alla rättigheter förbehållna. All kopiering av text och bilder är enligt upphovsrättslagen förbjuden.

Tillbaka